Crystal Dream - Privacyverklaring

Belangrijke info over uw persoonsgegevens en uw privacy.

Crystal Dream hecht veel waarde aan goede communicatie met haar relaties en wil u een uitstekende service en informatievoorziening bieden.

Crystal Dream gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden gebruikt in een beveiligde omgeving om onderhoud en communicatie van u als relatie te optimaliseren, boekingen goed uit te kunnen voeren, de juiste service te kunnen bieden, het verstrekken van prijsinformatie en om u van informatie te kunnen voorzien.

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk contracten tussen beide partijen op te maken, uw vragen te verwerken, facturen te kunnen versturen en uw verzoeken te beantwoorden.

Uw gegevens zullen alleen gebruikt worden met uw toestemming. U bepaalt zelf wat er met uw gegevens gebeurt.

Crystal Dream verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy-beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Crystal Dream zal uw gegevens en/of informatie niet ter beschikking stellen en/of delen met derden. U geeft zelf aan of u onze nieuwsbrieven en/of servicemail wilt (blijven) ontvangen. Wilt u zich uitschrijven voor Nieuwsbrieven en e-mails, dan kunt zich te allen tijde afmelden onderaan de pagina van iedere mailing die u van ons ontvangt of door een e-mail te sturen naar info@crystaldream.nl met het onderwerp ‘Afmelden’.

We houden u dan niet meer op de hoogte van nieuws, prijzen, doen u geen relevante aanbiedingen meer en u ontvangt onze nieuwsbrief niet meer.

Met dit beleid wil Crystal Dream voldoen aan de per 25 mei 2018 geldende privacywetgeving (AVG). Crystal Dream is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers


Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Crystal Dream verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinden;
- Communicatie over de opdracht, offerte en/of uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht/ offerte.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De aangevraagde offerte of overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Crystal Dream de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Crystal Dream opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder- /lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Crystal Dream verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Mondelinge toestemming en/of afgifte visitekaartje.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Crystal Dream de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Crystal Dream opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Crystal Dream verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Crystal Dream van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Bij voorkeur via de mail.

Crystal Dream

info@crystaldream.nl